baner NG - rext.png
baner NG - pruhy.png
baner NG - logo.png
baner NG - foto.png

Rozvoj skupin Nové generace

Co je Rozvoj skupin Nové generace?

 • Prezentování evangelia na každé škole a univerzitě v ČR
 • Aktivní zapojení studentů
 • Distribuce Biblí NG
 • Adoptování škol místními církvemi
 • www.novagenerace.com
 • Bankovní účet 2400083780/2010, variabilní symboly:

     • 6401 koordinátor Daniel Kunášek - Čechy
     • 6402 koordinátorka Ester Pluskalová - Morava
     • 6403 koordinátor Pavel Pospíšil - Morava
     • 6404 vedoucí kanceláře NG pro Českou republiku
     • 6400 – pro dary na zdvojování
 • Vaším darem umožníte šíření evangelia mezi mladými lidmi přímo na školách.

Věříme, že škola je jedním z nejdůležitějších míst na světě a vznik křesťanské skupinky toto prostředí revolučně změní, proto jsou skupinky základním kamenem NG. Nová generace je mezidenominační hnutí mladých křesťanů, kteří zakládají na školách studentské skupinky. Jejich náplní jsou modlitby za studenty a učitele, evangelizace a služba s cílem pozitivně změnit školní atmosféru. Důležitou součástí služby je i rozdávání NG Biblí. Motto NG zní „Moje škola=Moje zodpovědnost“.

Vedoucím projektu Nové generace je Petr Rattay z Apoštolské církve Břeclav, koordinátorem skupin NG je Daniel Kunášek z Křesťanského společenství Kutná Hora.

 

Ministry of New Generation Groups

What Is Development of New Generation Groups?

 • Presenting the Gospel at every school and university in the Czech Republic
 • Active involvement of students
 • Distribution of NG Bible
 • Adoption of schools by local churches
 • www.novagenerace.com

Bank account: IBAN: CZ1955000000003591065001 | SWIFT: RZBCCZPP

Variable symbols:

 • 6401 coordinator Daniel Kunášek - Bohemia
 • 6402 coordinator Ester Pluskalová - Morava
 • 6403 coordinator Pavel Pospisil - Morava
 • 6404 Head of the NG Office for the Czech Republic
 • 6400 - for donations for duplication

We believe that school is one of the most important places in the world, and the formation of a Christian group changes this environment revolutionary, so groups are the cornerstone of NG. The New Generation is the inter-denominational movement of young Christians who establish student groups at schools. Their content is prayer for students and teachers, evangelism, and service, with the goal of positively changing the school atmosphere. An important part of the service is the distribution of NG Bibles. Motto NG is "My School = My Responsibility".

The project leader of the New Generation is Petr Rattay from the Apostolic Church of Břeclav, the coordinator of the NG groups is Daniel Kunášek of Christian Fellowship of Kutná Hora.

Koordinátoři skupin NG

Číslo pod fotografií koordinátora je variabilní symbol pro jeho podporu.