baner NG - rext.png
baner NG - pruhy.png
baner NG - logo.png
baner NG - foto.png

Daniel Kunášek

Koordinátor Rozvoje skupin Nové generace pro Čechy

Jsem přesvědčen, že setkání člověka s Kristem (ve věku studenta) je věc, která mění celý zbytek života. Má osobní zkušenost s Novou generací jde řadu let zpátky do minulosti, kdy jsem byl nejdříve člen skupinky, poté jsem skupinku vedl, dále pomáhal jako tzv. koordinátor a snažil se zakládat skupinky v okolních městech. V roce 2015 jsem strávil v Nové generaci rok jako dobrovolník, bez jakýchkoliv nároků na finanční odměnu. Během tohoto roku jsem se věnoval zakládáním nových skupinek převážně skrze prezentaci na různých mládežích a v různých církvích.

Ve školním roce 2016/17 jsem poté pracoval v Nové generaci převážně na rozvoji skupin a vývoji materiálů. A co teď dál? Mým cílem je rozšířit povědomí o Nové generaci a usilovat o zvýšení počtu křesťanských skupin na jednotlivých školách. Tedy budu se věnovat různým prezentacím na mládežích, konferencích a v církvích, povzbuzovat studenty do života s Bohem i ve školách, právě prostřednictvím těchto mezidenominačních skupinek, a zároveň zprostředkovávat navštěvování a povzbuzování jednotlivých skupin.

Údaje pro podporu

Bankovní účet 2400083780/2010 variabilní symbol 6401

____________________________________________________________

Co-ordinator of Group Development of the New Generation for Bohemia

I am convinced that meeting of person with Christ (at the student's age) is a thing that changes the rest of life. My personal experience with the New Generation has gone many years back to the past, when I first joined the group, then led the group, further helped as a co-ordinator, and tried to establish new groups in the surrounding towns. In 2015, I spent a year in the New Generation as a volunteer, without any claim for financial reward. During this year, I devoted myself to start new groups mainly through presentations to various youth groups and different churches.

In the school year 2016/17, I worked in the New Generation mainly on group development and material development. And what now? My goal is to increase awareness of the New Generation and to increase the number of Christian groups in each school. So, I will devote myself to various presentations at youth groups, conferences and churches, to encourage students to live with God in schools, through these inter-denominational groups, while arranging the attendance and encouragement of individual groups.

Bank account - IBAN: CZ1955000000003591065001 | SWIFT: RZBCCZPP 

variable symbol 6401