baner NG - rext.png
baner NG - pruhy.png
baner NG - logo.png
baner NG - foto.png

Kristina Pospíšilová

Vedoucí kanceláře Nové Generace v České republice

Jmenuji se Kristina je mi 26 let a jsem šťastně vdaná. Díky životu mých rodičů a lidí kolem sebe, jsem mohla vidět, že práce pro Boha má smysl. S organizací Nová Generace jsem se setkala již jako studentka střední školy. Setkala jsem se na sjezdu mládeže s Petrem Rattayem, který prezentoval tuto službu studentů na svých školách a mě to zaujalo, a i já jsem se do Nové Generace snažila zapojit.

Od školního roku 2018/2019 můj manžel pracuje pro Novou Generaci jako koordinátor skupinek Nové Generace v Brně a okolí, a i já jsem se rozhodla pro spolupráci s NG. Letošní školní rok bude mou prací vedení kanceláře NG ČR. Vedoucí kanceláře pomáhá zejména obecné práci NG Česká republika, převážně ve spolupráci s výkonným vedoucím. Pracuje v oblasti shromažďování dat, rozesílání potřebných materiálů a komunikace se skupinkami na národní úrovní. Dále tvoří různé databáze, koordinuje modlitební podporu a materiály pro skupinky, zajišťuje projektovou činnost, finanční oblast apod., zprostředkovává komunikaci mezi týmy a zajišťuje hladký průběh a pomáhá s novými skupinkami, Gap Yearem a různými školeními.

Údaje pro podporu

Bankovní účet 2400083780/2010 variabilní symbol 6404

__________________________________________________________

Head of the New Generation office in the Czech Republic.

My name is Kristina, I am 26 years old and I am happily married. Thanks to the lives of my parents and the people around me, I could see that work for God makes sense. I met the New Generation organization as a high school student. I met at the youth convention with Petra Rattay, who presented this service to students at school and I was interested in it, and I tried to get involved in the New Generation.

Since the school year 2018/2019 my husband has been working for the New Generation as a coordinator of the New Generation groups in Brno and surroundings and I have also decided to cooperate with NG. This school year will be for me coordinate the office of NG for Czech Rep. The head of the office helps in particular with the general work of NG Czech Republic, mainly in cooperation with the executive manager. Mainly works in the field of data collection, distribution of necessary materials and communication with groups at the national level. Also provides various databases, co-ordinates prayer support and group materials, provides project activities, finance, etc., facilitates communication between teams and ensures smooth progress and helps with new groups, Gap Year and various training sessions.

Bank account: IBAN: CZ1955000000003591065001 | SWIFT: RZBCCZPP

Variable symbol: 6404