baner NG - rext.png
baner NG - pruhy.png
baner NG - logo.png
baner NG - foto.png

Pavel Pospíšil

Koordinátor Rozvoje skupin Nové generace pro Moravu

"Jmenuji se Pavel Pospíšil, je mi 23 let, pocházím z nevěřící rodiny a studuji na Mendelově univerzitě v Brně; již rok jsem ženatý. Můj život se radikálně změnil v 18 letech, kdy jsem uvěřil v Ježíše Krista, mého Spasitele. Bůh mě vedl do evangelizace hned na střední škole, což bylo mým začátkem (2014). O Nové Generaci jsem věděl, snažil jsem se z celého srdce svědčit svým spolužákům, ale sám jsem měl problémy s vedením sebe samého, takže na vedení skupinky NG jsem neměl dost odvahy. V prvním roce na vysoké škole (2016) jsem se více modlil s kamarádem za to, abychom pomohli naší škole poznat Krista a za skupinku NG. To trvalo jeden rok, Bůh nás spojil ve škole s dalšími křesťany a druhý školní rok (2017/2018) jsem založil skupinku NG.

Celý tento rok jsem křesťanskou skupinku vedl a díky Bohu se na naší škole začali otevírat dveře a dít nové věci. Se skupinkou organizuji křesťanské přednášky, modlíme se za sebe, za naše spolužáky i za školu. Pořádáme evangelizační akce a cílem je, abychom byli nositeli světla a evangelia. Třeba v uplynulém roce při jedné přednášce slyšelo evangelium téměř sto studentů, za což jsme Bohu vděční. V průběhu tohoto roku jsem pomáhal i ostatním křesťanským skupinkám v Brně na vysokých školách modlitebně i prakticky. Pořádali jsme modlitební setkání, setkání vedoucích atd. Mým cílem pro následující školní rok (2018/2019) je dále vést svou skupinku NG a evangelizovat na naší škole, a koordinovat další NG skupinky v Brně (8 skupin), což znamená pomáhat rozšiřovat jejich křesťanskou činnost, komunikovat s vedoucími skupinek (fb, osobně) a poskytovat jim různé evangelizační materiály. Proč to dělám? Aby se nevěřící studenti setkali s Kristem, a aby se i věřící studenti naučili evangelizovat svým životem. Kéž se nám povede na každé škole založit křesťanskou skupinku."

Údaje pro podporu

Bankovní účet 2400083780/2010 variabilní symbol 6403

________________________________________________________

Coordinator of the Development of New Generation Groups for Moravia.

"My name is Pavel Pospíšil, I am 23 years old, I come from an unbelieving family and I study at Mendel University in Brno, I have been married for a year, my life has changed radically at the age of 18 when I gave my life to Jesus Christ as to my Saviour. God led me to evangelize at my high school, which was my beginning (2014). I knew about the New Generation, I tried to testify to my classmates, but I myself had problems with self-management, so I did not have the courage to lead NG group. In the first year of college (2016), I prayed more with my friend for help for our school to know Christ and for the NG group. This lasted one year. God connected us at school with other Christians and the second school year (2017 / 2018) I started NG group.

That year, I led the Christian group and thanks to God, our school started to open the door and new things happened. We organized Christian lectures, pray for ourselves, for our classmates and for the school. We organize evangelistic actions and our goal is to be the bearers of light and gospel. Perhaps in the last year, in a single lecture, almost a hundred students heard the Gospel, for which we are grateful to God. During this year, I helped the other Christian groups in Brno at universities through prayers and practically. We held prayer meetings, leader meetings, etc. My goal for the next school year (2018/2019) is to lead NG group and evangelize at my school and to coordinate other NG groups in Brno (8 groups), meaning to help expand their Christian action, communicate with group leaders (Facebook, personally) and to provide them with various evangelistic materials. Why am I doing this? For that unbelieving students meet Christ, and that even believing students learn to evangelize with their lives. May we have a Christian group at each school. "

Bank account: IBAN: CZ1955000000003591065001 | SWIFT: RZBCCZPP

Variable symbol: 6403